Privacybeleid

1. Waarom deze privacyverklaring?

TRIXXO hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze Privacyverklaring wil TRIXXO u meer uitleg geven over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerk en uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van onze diensten erkent u deze Privacyverklaring te hebben gelezen en te hebben begrepen.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring kan u steeds raadplegen op de website van TRIXXO.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

TRIXXO Exxtra treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Trixxo Exxtra NV
Industrielaan 32
3730 Hoeselt
Tel.: 0471 66 38 25
E-mail:exxtra@trixxo.be
Fax: 089 51 56 85

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TRIXXO verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door TRIXXO:

a) M.b.t. het matchen, evenals o.w.v. fiscale verplichtingen

 • Identificatie- en adresgegevens van de gebruiker (zoals naam, voornaam, rijksregisternummer, woonplaats (domicilie- en/of verblijfsadres), e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer, geboortedatum, etc.)
 • Aangeboden/gevraagde taken
 • Uurtarief
 • Huidige activiteit
 • Waardering door de gebruikers van het platform

b) M.b.t. contactname in het kader van de overeenkomst, updates over producten, diensten en promoties

 • Identificatie- en adresgegevens van de gebruiker (zoals naam, voornaam, rijksregisternummer, woonplaats (domicilie- en/of verblijfsadres), e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer, geboortedatum, etc.)

c) Om te factureren of betalingen uit te voeren

 • IBAN

d) M.b.t. bezoekers van de website

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mail en telefoonnummer)
 • Bericht verstuurd via het contactformulier;
 • Informatie verzameld via cookies en andere technologieën (voor meer informatie hierover, gelieve onze cookieverklaring te willen raadplegen).

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van hogergenoemde persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening met inbegrip van de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het factureren van onze diensten
 • Het beheren van de contractuele relaties tussen u en TRIXXO
 • Het screenen van kandidaat-dienstverleners in het kader van een mogelijke tewerkstelling;
 • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken tot contactname.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten en producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • Marketing doeleinden, o.a. het kunnen aanbieden van overige diensten en producten van de TRIXXO Groep.

De hogervermelde gegevensverwerking is dus noodzakelijk opdat TRIXXO u de gevraagde diensten kan verlenen (en dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TRIXXO), ter voorbereiding van een eventuele toekomstige overeenkomst tussen u en TRIXXO of omdat TRIXXO dergelijke gegevens dient te verwerken op basis van een wettelijke verplichting waaraan zij onderworpen is.

Wij kunnen het door u opgegeven e-mailadres ook gebruiken om u informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen toe te sturen die volgens ons nuttig kunnen zijn. Bij het ontvangen van deze e-mailberichten heeft u steeds de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of om zich uit te schrijven. Daarnaast kan u zich ook steeds uitschrijven door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres privacy@trixxo.be. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TRIXXO en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TRIXXO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen de TRIXXO Groep. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die niet aan ons verbonden zijn. TRIXXO heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

De hoger vermelde persoonsgegevens zijn verplicht te verstrekken. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TRIXXO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt voor intern gebruik binnen de hierboven gedefinieerde TRIXXO-groep. In sommige gevallen kan het echter gebeuren dat wij uw persoonsgegevens toch met derde partijen moeten delen:

 • Met externe dienstverleners waarop wij beroep doen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (bv. websitebouwer, verzekeraar, …). Dergelijke dienstverleners treden louter op als verwerker ten behoeve van TRIXXO en TRIXXO zal met deze dienstverleners de nodige verwerkersovereenkomsten afsluiten;
 • Aan kandidaat-opdrachtgevers resp. -dienstverleners met het oog op het tot stand brengen van een mogelijke samenwerking tussen dienstverlener en opdrachtgever in het kader van deeleconomie.
 • Indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties) en/of als gevolg van een rechterlijk bevel of een bevel van overheidswege.

Verder kunnen we u dan ook geruststellen dat uw persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan andere derde partijen.

Uw persoonsgegevens worden in principe ook niet overgedragen naar het buitenland. Voor zover dergelijke doorgiften toch nodig zouden zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

TRIXXO verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal TRIXXO onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

U beschikt over een recht om van TRIXXO uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer TRIXXO uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen, in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van een toestemming die ondertussen werd ingetrokken en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

TRIXXO beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die TRIXXO nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer TRIXXO de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die TRIXXO nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien het recht om in sommige gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Indien de wettelijke toepassingsvoorwaarden van dit recht vervuld zijn, staakt TRIXXO hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij TRIXXO dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft in welbepaalde gevallen het recht om de aan TRIXXO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6.5 Recht om een klacht in te dienen

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons dit steeds melden via privacy@trixxo.be, zodat wij hieraan tegemoet kunnen komen.

U kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

7. Heeft u nog vragen?

Voor verdere vragen m.b.t. deze Privacyverklaring kan u ons steeds contacteren via privacy@trixxo.be


Versie nr. 3 – Publicatiedatum 08/05/2023